Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

KUBIK KOZŁOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Blachowni,

ul. Starowiejska 175, 42-290 Blachownia

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.saunykubik.pl”

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Umowa sprzedaży została zawarta z KUBIK KOZŁOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Blachowni w dniu ……………….. roku/odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu ………………..……………. roku.i

………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

iNIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ